รายละเอียดคอร์ส

(Course Detail)

2-Day Exclusive Course

Bfy06 poster

BFY06 วันที่ 3-4 กพ 2561

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 8.30-18.30 น.

BASE Skill-Up Series

Public speaking course

วันที่ 21 ตุลาคม 2560

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 9.00 - 17.30น.