รายละเอียดคอร์ส

(Course Detail)

2-Day Exclusive Course

Bfy poster

BFY09 วันที่ 19-20 พค 2561

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 8.30-18.30 น.

BASE Skill-Up Series

Bi design poster

วันที่ 12 พค 2561

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 9.00 - 17.30น.

Public speaking course

วันที่ 13 พค 2561

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 9.00 - 17.30น.

Finance poster

Coming in June

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 9.00 - 17.30น.

Leadership poster

Coming in June

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 9.00 - 18.30น.

เพิ่มเพื่อน