Privacy

Policy

Best LearnX Company Limited

บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”)  ในฐานะผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมทักษะการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน (“ผู้รับบริการ”)  ให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัท และสถานศึกษาต่างๆ (“บริการ”) เห็นถึงความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ฉบับนี้ขึ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริหาร เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน ในฐานที่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โปรดศึกษารายละเอียดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อทราบรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้ง และ/หรือ ขอความยินยอมจากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ท่านและผู้ปกครอง สามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มได้ที่

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ได้แก่

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด รูปภาพ เป็นต้น
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
 • ข้อมูลสถานศึกษาและ ระดับการศึกษา
 • ข้อมูลชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง (ในกรณีการเข้าร่วมฝึกอบรมของผู้เยาว์)
 • ข้อมูลความสนใจ
 • ผลการทดสอบบุคลิกภาพ ความสามารถ และการประเมินผลการทดสอบ
 • ข้อมูลการร้องเรียนการใช้บริการ
 • รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว ทั้งจากการถ่ายภาพกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม หรือการใช้กล้องวงจรปิด
 • หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เกียรติบัตรการศึกษา และ ใบรับรองประสบการณ์ เป็นต้น

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ผู้ปกครอง หรือสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบกระดาษ

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม/โครงการ
 • เพื่อพิจารณารับเข้ากิจกรรม
 • เพื่อพิจารณาให้คะแนนในการทำแบบทดสอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบประกอบการฝึกอบรม
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่อาจมีประโยชน์ต่อท่าน
 • เพื่อใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการของบริษัทฯ
 • เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ติดต่อ
 • เพื่อเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อตอบข้อซักถามและรับเรื่องร้องเรียนจากท่าน
 • เพื่อประกอบการพัฒนาการให้บริการและจัดทำสรุปของบริษัทฯ
 • เพื่อประกอบการชำระเงินหรือยืนยันการรับชำระเงินจากท่าน
 • เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อทำสถิติ

ในการนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ผลประโยชน์โดยชอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งหากวัตถุประสงค์ใดไม่สามารถอ้างอิงวัตถุประสงค์นี้ได้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านหรือผู้ปกครองของท่าน ก่อนดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่าน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลใดจำเป็นในการให้บริการต่อท่าน และท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวข้างต้น ให้แก่:

 • องค์กร หรือสถานศึกษาที่ท่านสังกัด
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล และระบบคลาวน์

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บในต่างประเทศที่อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างจากประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดแนวทางคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและดำเนินการเท่าที่สามารถทำได้ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น  

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ จะใช้มาตรการความปลอดภัยของข้อมูลทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค และด้านกายภาพที่เหมาะสม ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงหลักความจำเป็น และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล

สูงสุดไม่เกิน 10 ปี เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิการเข้าถึงข้อมูล
 • สิทธิการคัดสำเนาข้อมูล
 • สิทธิการโยกย้ายข้อมูล
 • สิทธิการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 • สิทธิการลบข้อมูล
 • สิทธิการคัดค้านการประมวลผล
 • สิทธิการระงับการประมวลผล
 • สิทธิการเพิกถอนความยินยอม
 • สิทธิการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด

ที่อยู่: 719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 412-413 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์: 02-0778660

อีเมล: connect@baseplayhouse.co

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565