Innovation Hackathon

Innovation Hackathon

ปลดล็อกศักยภาพ ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด สู่แนวคิดแบบนวัตกรรมและความสำเร็จที่ยั่งยืน

ถึงเวลายกระดับ คนที่ใช่ สู่ เป้าหมายใหม่ ขององค์กร

 • มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้ง 5 ด้าน
 • ใช้รูปแบบการเรียนรู้ทั้ง Hackathon และ Bootcamp
 • ได้รับแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
 • สร้างพนักงานที่สามารถสร้างและผลักดันนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน
 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

Innovation Hackathon คืออะไร

Innovation Hackathon คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาบุคคลให้มี ”Innovation Competency”  ผ่านการผสมผสานการเรียนรู้ทั้งแบบ Hackathon และ Bootcamp ที่สามารถที่วัดผลได้จริง และเหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กร

Memorable Moments
สร้างช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน
Core Value Integration
เชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กรอย่างแนบเนียน ผ่านกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมแบบไม่รู้ตัว
Team Synergy Game Simulation
เกมที่ออกแบบเพื่อการสร้างทีมโดยเฉพาะ ผ่านกลไกกระตุ้นให้เกิดการลงมือพิชิตเป้าหมายร่วมกัน

The Process

 • การประเมินความสามารถและศักยภาพของบุคลากร
  • เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และประเมินความสามารถที่มีอยู่ของบุคลากรในปัจจุบัน
 • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้
  • ออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยใช้ทั้ง Hackathon และ Bootcamp เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้
 • การจัดกิจกรรม Hackathon และ Bootcamp
  • จัดกิจกรรมที่เน้นการแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบของ Hackathon และ Bootcamp
 • การนำเสนอและประเมินผลงาน
  • บุคลากรนำเสนอไอเดียหรือโมเดลธุรกิจใหม่ต่อทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • การพัฒนาและปรับปรุงไอเดียเสริม Trust
  • รับข้อเสนอแนะและทำการปรับปรุงไอเดียหรือโมเดลธุรกิจตามที่ได้รับ
 • การประเมินผลและการติดตามผลการดำเนินงาน
  • ทำการประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงานของนวัตกรรมที่นำไปใช้
 • Title
  • Description
 • Title
  • Description

Business Outcome

 • Ideas & Initiatives
  • ได้ไอเดีย แนวคิด หรือโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำไปปรับใช้และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
 • Creative Work Culture
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้าง ปูทางให้คนในทีมได้ใช้ความสร้างสรรค์อย่างโลดแล่น
 • Team of Innovators
  • เปลี่ยนทีมให้เป็น “Innovator” สามารถสร้างและผลักดันไอเดียใหม่ ๆ ให้กลายเป็นเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Outcome Title
  • Description
 • Outcome Title
  • Description
 • Outcome Title
  • Description
 1. การพัฒนาผู้นำนวัตกรรม: หลักสูตรเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
 2. การตัดสินใจด้วยข้อมูล: แนวทางการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเชิงปฏิบัติ
 3. การวางแผนกลยุทธ์และการมองอนาคต: การพัฒนาทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการมองอนาคตเพื่อการเติบโตขององค์กร
 4. การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการระดมสมอง: การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการระดมสมองในทีม
 • Title
  • Test

Activity Atmosphere

No items found.

Reviews

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)
Innovation Hackathon

Interested in Innovation Hackathon Program?

Chat with the BASE Team

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)