Environmental, Social 
and Corporate Governance (ESG)

Environmental, Social 
and Corporate Governance (ESG)

สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาและความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

ร่วมมือกับสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืน

 • สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมให้ธุรกิจมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชน พัฒนาศักยภาพของเยาวชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ
 • การริเริ่มการดำเนินการและโครงการที่สนับสนุนความยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว
 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

แนวคิด ESG คืออะไร

ESG ย่อมาจาก Environment, Society และ Governance ซึ่งเป็น 3 แง่มุมที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว โดย Environment หมายถึง ความรับผิดชอบที่บริษัทมีต่อสิ่งแวดล้อม, Society หมายถึงความสัมพันธ์ที่บริษัทมีต่อผู้ลงทุน พนักงาน และลูกค้าและ Governance หมายถึง ความโปร่งใสในการทำธุรกิจ

Memorable Moments
สร้างช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน
Core Value Integration
เชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กรอย่างแนบเนียน ผ่านกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมแบบไม่รู้ตัว
Team Synergy Game Simulation
เกมที่ออกแบบเพื่อการสร้างทีมโดยเฉพาะ ผ่านกลไกกระตุ้นให้เกิดการลงมือพิชิตเป้าหมายร่วมกัน

The Process

 • การวิเคราะห์และประเมินสถานะปัจจุบันขององค์กร
  • เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
 • การกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ESG
  • กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาตามหลัก ESG
 • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้
  • ออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ ESG ให้กับพนักงาน
 • การจัดอบรมและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
  • จัดการอบรมและกิจกรรมที่เน้นการแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้าน ESG
 • Title
  • Description
 • Title
  • Description

Learning Outcome

 • Awareness
  • สร้างพฤติกรรมการตระหนักรู้และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความยั่งยืนให้กับคนในทีม
 • Responsibility
  • ส่งเสริมให้องค์กรมีนโยบายทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ ESG
 • Sustainable Growth
  • สร้างกระบวนคิด ไอเดีย และ การทำงานรูปแบบใหม่ ที่จะนำพาองกรณ์ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • Outcome Title
  • Description
 • Outcome Title
  • Description
 • Outcome Title
  • Description
 • Title
  • Test
 1. การตระหนักรู้และความสำคัญของ ESG: เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) และเหตุผลที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับ ESG เพื่อสร้างความยั่งยืนและภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว
 2. การพัฒนานโยบาย ESG: เรียนรู้วิธีการพัฒนานโยบาย ESG ที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการวางแผนและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายนี้
 3. การประเมินและการรายงานผลกระทบ ESG: เรียนรู้วิธีการประเมินผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และวิธีการจัดทำรายงาน ESG ที่มีประสิทธิภาพ
 4. กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการนำ ESG มาปฏิบัติ: ศึกษากรณีตัวอย่างของธุรกิจที่นำ ESG มาใช้จริงและประสบความสำเร็จ เพื่อเรียนรู้วิธีการและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินนโยบาย ESG
No items found.

Reviews

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)
Environmental, Social 
and Corporate Governance (ESG)

Interested in Environmental, Social 
and Corporate Governance (ESG) Program?

Chat with the BASE Team

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)