Business up-to-date Skillset

Business & Future Skillset

เสริมทักษะและชุดความรู้ด้านธุรกิจ พร้อมทักษะแห่งอนาคต นำพาองค์กรสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Overview

ในยุคที่โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเสริมทักษะและชุดความรู้ด้านธุรกิจ พร้อมทักษะแห่งอนาคตกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้องค์กรก้าวนำคู่แข่งและสร้างโอกาสใหม่ ๆ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การปรับตัว และการนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างศักยภาพในการแก้ปัญหา และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในโลกดิจิทัล

Business up-to-date Skillset

Methodology

  • Agile Methodology เป็นวิธีการที่เน้นการพัฒนาอย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันที มีการแบ่งงานออกเป็นส่วนเล็กๆ และพัฒนาผ่านการทำงานเป็นรอบ (iterations)
  • Lean Startup Methodology เป็นวิธีการที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดและเรียนรู้จากการทดลองและข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว วิธีการนี้มุ่งเน้นการสร้าง MVP (Minimum Viable Product)
  • Design Thinking Methodology เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นที่การเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ การสำรวจแนวคิดใหม่ๆ และการสร้างนวัตกรรม

Working with AI

ความเข้าใจการทำงาน และใช้จุดเด่นของเครื่องมือ AI แต่ละประเภท เพื่อดึงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

Working with AI

Related Course

Business Acumen

ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน และแนวคิดทางธุรกิจ  

Business Acumen

Related Course

Organizational Ready For Change

ความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ให้ก้าวสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ท่ามกลางโลกที่ไม่หยุดนิ่ง

Organizational Ready For Change

Related Course

No items found.

Related Blog

View All Blog
No items found.