Execution Skillset

Execution Skillset

เสริมทักษะการทำงานแบบ Talent ตัวจริง พร้อมต่อยอดเป็นสุดยอดผู้นำในองค์กร

Overview

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการทำงานและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเสริมสร้างความสามารถของพนักงานให้เป็น Talent ตัวจริงที่พร้อมต่อยอดสู่การเป็นผู้นำในอนาคต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การวางแผน การจัดการเวลา การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติและกรณีศึกษาจากองค์กรจริง นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาทักษะการนำทีม การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้ที่ทันสมัยและการโค้ชส่วนบุคคล ผู้เรียนจะสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานและเติบโตในสายอาชีพได้อย่างมั่นใจ

Execution Skillset

Methodology

  • Situational Leadership Theory เป็นวิธีการที่ผู้นำต้องปรับสไตล์การนำทีมให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและความพร้อมของพนักงานในแต่ละสถานการณ์
  • Strengths-Based Development เป็นวิธีการที่เน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถที่เป็นจุดแข็งของพนักงาน โดยใช้เครื่องมือในการระบุและวิเคราะห์จุดแข็ง
  • 360-Degree Feedback เป็นวิธีการที่ใช้ในการประเมินและพัฒนาผู้นำโดยการรวบรวมความคิดเห็นจากหลากหลายแหล่งที่มา

Communication

ความสามารถในการส่งสารไปหาผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน ตรงประเด็น และสร้างความเข้าใจร่วมกัน

Communication

Related Course

Presentation

การสื่อสารข้อมูล ความคิด หรือไอเดียต่าง ๆ ให้ออกมาน่าสนใจ จากการทำความเข้าใจผู้ฟัง การเรียบเรียงเนื้อหา และการออกแบบวิธีนำเสนอ

Presentation

Related Course

Advocacy

ความสามารถในการใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟังให้ตราตรึง และดึงดูดความสนใจ ผ่านการสร้างบรรยากาศเชิงบวกและการทำความเข้าใจความต้องการของคู่สนทนา

Advocacy

Related Course

Influencing & Inspiring

ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

Influencing & Inspiring

Related Course

Negotiation

ความสามารถเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่เจรจาได้

Negotiation

Related Course

Public Speaking

การสื่อสารและนำเสนอข้อมูลต่อหน้าคนจำนวนมากอย่างมั่นใจ ชัดเจน

Public Speaking

Related Course

Productivity

ความสามารถในการจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

Productivity

Related Course