Self & Mind Management Skillset

Self & Mind Skillset

เรียนรู้และเข้าใจตัวเอง พร้อมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก

Overview

มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจและสร้าง Growth Mindset ให้กับพนักงาน โดยใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การฝึกฝน Mindfulness เพื่อเพิ่มสมาธิและลดความเครียด การพัฒนา Growth Mindset เพื่อให้มีทัศนคติที่ยืดหยุ่นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการใช้ Positive Psychology เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน คอร์สนี้จะช่วยให้พนักงานเข้าใจและพัฒนาตนเองอย่างลึกซึ้ง พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการเติบโตและความสำเร็จในระยะยาว

Self & Mind Management Skillset

Methodology

  • Positive Psychology การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน โดย Positive Psychology จะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าใจตัวเองมากขึ้นและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
  • Growth Mindset ส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ยืดหยุ่น ไม่กลัวความล้มเหลว และพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆ การสร้าง Growth Mindset จะช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • Mindfulness ฝึกฝนการมีสติรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะ และการยอมรับประสบการณ์ต่างๆ สร้างความสมดุลในชีวิตการทำงาน การนำ Mindfulness มาใช้ในที่ทำงานจะช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและมีสมาธิ ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานและความสุขของพนักงาน

Flourish & Growth

กรอบความคิดแห่งการพัฒนาตัวเอง ทั้งด้านความสามารถและทัศนคติ ที่ปรารถนาการเติบโตเป็นตัวเองที่ดีขึ้น แม้ต้องเผชิญกับอุปสรรค

Flourish & Growth

Related Course

Emotional Management

ศิลปะการจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้ง เพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างทุกฝ่าย

Emotional Management

Related Course

No items found.

Related Blog

View All Blog
No items found.