Top Notch Manager

บอร์ดเกมที่ถูกออกแบบมาเพื่อจําลองบริบทการทํางานจริงของหัวหน้างาน และ HR เพื่อฝึกความเข้าใจในบริบทการทํางานในการจัดการกับลูกน้องและเพื่อนร่วมงาน โดยสิ่งที่ต้อง จัดนั้นไม่ได้จํากัดเพียงการจัดตารางการทํางานเท่านั้น แต่ยังมีส่วนของการจัดเวลา การพักผ่อน การเผื่อเวลาเดินทาง และการจัดการกับธุระส่วนตัว

Levels
Executive
Manager
Officer
Highlight
Board Game
Signature program
Complex Problem Solving

Our Design story

Top Notch Manager

ใช้ “ความสนุก” จากกลไลของเกมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ

เพื่อให้เข้าใจในบทบาทของตัวเองที่มีต่อความสัมพันธ์กับ HR ในฐานะหัวหน้างาน พร้อมไปกับความสามารถในการมองเห็นปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับทีม ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นกระบวนการที่ทีม BASE Playhouse ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งนี้ได้อย่างแยบยล

Top Notch Manager

Learning Outcome

 • การรับมือกับความกดดัน
  • จากเวลาและทรัพยากรที่จํากัดในการแก้ปัญหาของทีม และปัญหาที่เกิดขึ้น
 • การจัดการกับทรัพยากร
  • ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายเชิงธุรกิจ
 • การเลือกลักษณะของคน
  • ให้เหมาะสมกับงาน หรือตําแหน่ง/หน้าที่ได้
 • การทํา Performance Management
  • ของทีมตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
 • การตัดสินใจ
  • เพื่อพัฒนาบุคลากรในทีมให้มีความสามารถที่ตอบโจทย์เป้าหมายเชิงธุรกิจได้
 • การประเมินผล
  • การทํางานและให้รางวัลได้อย่างเหมาะสม

 • Outcome Title
  • Outcome Description

Gallery

Our Learning Experiences

จุดเด่นของเกมนี้

 • ฝึก Manager Skill Set อย่างเต็มรูปแบบ
 • ออกแบบโดย Learning Designer และ Game Designer
 • พัฒนาทักษะด้านการจัดการครบทุกตำแหน่ง
 • จำลองสถานการณ์จริงจากบอร์ดเกมจำลอง
 • วัดผลเป็นตัวเลขที่จับต้องได้จริง

 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

เกมนี้เหมาะสำหรับใคร

‘Top Notch Manager’ เหมาะกับพนักงานระดับผู้จัดการ, หัวหน้าทีม, HR และผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง

Top Notch Manager ช่วยองค์กรได้อย่างไรบ้าง?

 • การพัฒนาทักษะการทำงาน ในรูปแบบ Class Game
 • กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการจัดการภายในทีมและองค์กร
 • การ On Board พนักงานใหม่ ให้มีทักษะการทำงานพื้นฐานที่จำเป็น
 • เครื่องมือสร้างทักษะสำหรับการพัฒนา Talent
 • การวัดผลและประเมินความสามารถ

 • Outcome Title
  • Outcome Description

Designed by

เมรวิน ปิติพรวิวัฒน์

Maytwin Pitipornvivat (Mum+)

CEO & Co-Founder of BASE Playhouse | Speaker of Leadership | Learning Designer | Behavioral & Gamification Expert

"กระบวนการเรียนรู้ที่ดีจะต้อง สนุก และ SEXY"

Interested in Top Notch Manager?

Contact BASE Team (+66)94-191-4626

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)